office@pjtherapeutic-speechtools.com
+48 797171989

Blog Posts recents RSS Feed

 Pozvánka na workshopy Functional assessment and remediation of TOT's
Pozvánka na workshopy Functional assessment and remediation of TOT's
Zveme vás na workshopy Functional assessment and remediation of TOT's - 4-5, března 2022 jazyky ...
 (0)
Šťastný Nový rok!
Šťastný Nový rok!
 (15)
Jak obnovím svůj účet?
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, pokud nemůžete obnovit svůj ÚČET, vytvořte si nový nebo nás kontaktujte na...
 (6)
Nova stranka PJtherapeutic!
Vítejte na novém PJtherapeutickém webu! Doufám, že se vám líbí, protože je funkčnější: cht...
 (6)

View all posts

Search in Blog

Na našich webových stránkách www.logopedicke.cz, www. speechtools.eu využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies, a to až do odvolání souhlasu.

 • Nabídka produktů a informování o akcích

Pokud nám poskytnete souhlas (který je možné udělit rovněž prostřednictvím našich webových stránek), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.

Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává LOGOPEDICKE.CZ osobní údaje především pro následující účel:

 • Stížnosti a reklamace

Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací.

 • Vyřízení žádostí podaných formou kontaktního formuláře

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost LOGOPEDICKE.CZ Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy. Zpracovatelé společnosti LOGOPEDICKE.CZ jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.

 • Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.

 • Se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Seznam zpracovatelů, se kterými aktuálně spolupracujeme, je k dispozici zde.

Jak zajišťuje LOGOPEDICKE.CZ ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. LOGOPEDICKE.CZ má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Kromě vybraných účelů výše zpracovává LOGOPEDICKE.CZ osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníků. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu PJtherapeutic PIOTR JAWORSKI ul. CHODKIEWICZA 5, 43-600 JAWORZNO, nebo e-mailem zaslaným na adresu office@pjtherapeutic.com Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti LOGOPEDICKE.CZ.

Kromě odvolání souhlasu máte dále právo požádat o:

 • Přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti LOGOPEDICKE.CZ následující informace:

o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

o informace o účelech zpracování,

o kategorie dotčených osobních údajů,

o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

o plánované době zpracování,

o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

o právo podat stížnost u dozorového úřadu,

o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost LOGOPEDICKE.CZ za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 • Opravu nebo změnu osobních údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost LOGOPEDICKE.CZ zpracovávat. Opravu společnost LOGOPEDICKE.CZ provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 • Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v GDPR, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány.

 • Omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 • Přenositelnost osobních údajů

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.

 • Vznesení námitky proti zpracování

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti LOGOPEDICKE.CZ. V případě, že společnost LOGOPEDICKE.CZ neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost LOGOPEDICKE.CZ zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva?

Pro další informace se může zákazník obrátit na link 0048501472213 , od 8:00 – 15:00 hod a svá práva uplatnit písemně emailem na: office@pjtherapeutic.com